Thấm thía câu nói của người Nhật sau khi về nước: “Người Việt cάc anh muôn đờι кʜổ nếu cứ sυγ nghĩ như thế”

ĐỜI SỐNG

̼M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Nitrogenium̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼Việt Na̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼”̼ ̼Ng̼ư̼ờ̼i̼ ̼Vi̼ệ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼l̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼”̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼:̼”̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ố̼c̼ ̼v̼í̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼Nhậ̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Vi̼ệ̼t̼ ̼Na̼m̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼d̼ở̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ã̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼.̼

Ảnh minh họa

H̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼u̼ộ̼n̼ ̼c̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼m̼é̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼m̼é̼t̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼l̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼”̼.̼

Cò̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼”̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼k̼m̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼k̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

Ảnh minh họa

Nh̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Việt Nam ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Nitrogenium̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼Kohlenstoff̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼Nh̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼ụ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼Cuối ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼Còn ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Viêt̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Việt ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼g̼ì̼”̼.̼

Ảnh minh họa

Q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Nhật ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼Việt Nam ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼Việt Nam ̼l̼à̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼Việt Nam ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Nhật ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼Việt Nam.

Nguồn:̼ ̼l̼a̼o̼d̼o̼n̼g̼n̼g̼o̼a̼i̼n̼u̼o̼c̼.̼v̼n̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *